Privātuma politika

Klienti ir mūsu lielākā vērtība, tāpēc OC VISON kā atbildīgs uzņēmums dara zināmu, ka 2018. gada 25. maijā spēkā stāsies Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti - saukta arī Vispārējo datu aizsardzības regulu.

Informējam, ka OC VISION ir veicis nepieciešamos pasākumus visos mūsu veikalu līklos un interneta veikalā, lai izpildītu Vispārējā Datu Aizsardzības Regulas prasības. Esam izstrādājuši Privātuma politiku, kā arī ar 2018.gada 25.maiju spēkā stāsies izmaiņas sadarbības noteikumos ar mūsu klientiem, ar ko var iepazīties veikalu tīklu mājaslapās. 

2018.gada 24.maijā

SIA “OC Vision” pārstāvētā  privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “OC Vision” , turpmāk tekstā – OC Vision, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot OC Vision sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar OC Vision sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1.Definīcijas

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA “OC Vision”, vienotais reģ. Nr. 40003105710, Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV - 1050, faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: gan Pārziņa juridiskā adrese, gan Pārziņa, veikali, kuru saraksts ir pieejams www.OC VISION.eu un tiek atjaunots, tiklīdz tiek atvērts jauns veikals.

Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, pārdodamās preces vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2.Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
2.2. Ārstniecības likums

2.3. Reklāmas likums u.c.

 1. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā OC Vision veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar OC Vision pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī OC Vision mājas lapā www.ocvision.eu

3.2. OC Vision piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. OC Vision personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus pēc saviem ieskatiem. Šādos gadījumos OC Vision veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar OC Vision norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4. Ja OC Vision atjauninās šo Politiku, jaunā Politikas redakcija tiks publicēta OC Vision mājaslapā www.ocvision.eu

 
3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, OC Vision apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

4.Personas datu kategorijas

4.1. Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, dzimums, komunikācijas valoda, dzīvesvieta;

4.2.  Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

4.3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) - dati par personas redzes veselību

4.4. Pirkuma dati – pirkuma vēsture, norēķina dati;

4.5. Klientu aptauju dati - aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;

4.6. Interneta mājas lapās veiktās darbības - IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas sadaļa, datums un laiks;

4.7. Video dati video novērošanas veikalos;

4.7. Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas.

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot OC Vision apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot OC VISION.eu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar OC Vision. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai OC Vision varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar OC Vision vai jau noslēgtā līguma laikā.

5.3. OC Vision leģitīmas intereses – ievērojot OC Vision intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, OC Vision ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams. Par OC Vision leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli OC Vision produktu un pakalpojumu piedāvājumi. Ņemot vērā to, ka OC Vision ir vairāki grupas uzņēmumi un zīmoli, ko tas pārstāv, OC Vision tai ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, t.sk., lai OC Vision uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus. 


5.4. Juridisko pienākumu izpilde – OC Vision ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 
5.5. Vitālu interešu aizsardzība – OC Vision ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – OC Vision ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot OC Vision likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

 1. Datu apstrādes nolūki


6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai - lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

6.2. OC Vision apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar  spēkā esamības laikā:

6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

6.2.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus, kā arī nomaksas pakalpojumus;

6.2.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, pārdotajām precēm;

6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
6.2.5. Klienta informēšanai par visu OC Vision uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
6.2.6. Videonovērošana ar mērķi - noziedzīgu nodarījumu novēršana un OC Vision un klientu īpašuma aizsardzība;

6.2.7. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai pašapkalpošanas portālos.

6.3. OC Vision apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta OC Vision klientu statistisko datu apstrāde;

6.3.3. OC Vision apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu OC Vision iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 

6.4. OC Vision ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

6.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības,

6.4.2. OC Vision tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas klientu apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei. 

 1. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad OC Vision izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

7.5. Saņemt informāciju, vai OC Vision apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis OC Vision un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.


 1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde


8.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
apstrādājot Klienta personas datus, OC Vision var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.


8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: OC Vision veic tiešo tirgveidību (marketingu), izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to OC Vision.

 1. Sīkdatnes


9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot OC Vision interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo OC Vision mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 


9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.


9.4. OC Vision uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

 1. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, OC Vision leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 1. Personas datu iegūšanas veidi


11.1.OC Vision iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

11.1.1. iegādājas un izmanto OC Vision produktus vai pakalpojumus;
11.1.2. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no OC Vision;
11.1.3. jautā OC Vision plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar OC Vision saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

11.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

11.1.5. apmeklē vai pārlūko OC Vision mājaslapu; 

11.1.6. tiek filmēts ar OC Vision videonovērošanas iekārtam OC Vision veikalos;  

 1. Klienta datu aizsardzība


12.1. OC Vision nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, OC Vision pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. OC Vision rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas OC Vision vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši OC Vision deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 
12.3. OC Vision neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no OC Vision, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

 1. Apstrādes teritorija

13.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

13.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

- Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

- ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

- Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

13.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

 1. Kontaktinformācija

14.1 Klients var sazināties ar OC Vision saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

14.2. OC Vision kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: OC VISION.eu sadaļā kontakti.

14.3. OC Vision ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: vai  Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV – 1050 ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Igaunija
Opptica
Dr.Lensor
Eiropa
Opptica
Dr.Lensor